Stavnsklit Fonden / Vedtægter

Vedtægter

Navn, stifter og formål
 
§1
Fondens navn er "Stavnsklit Fonden", herefter benævnt fonden

Fonden er stiftet af Ressourceforeningen, CVR.nr. 36225807, og der tilkommer ikke stifteren eller andre særlige fordele ved stiftelsen. 
 
Fondens væsentligste gavegiver/bidragsyder er Den A.P. Møllerske Støttefond. 
 
Fondens hjemsted er Bornholms Regionskommune
 
§2

Fonden er en selvejende og erhvervsdrivende fond. 
 
Fonden har til formål at eje, udleje og drive ejendommen matrikel 121 EZ Povlsker, beliggende Bethesdavej 12, Dueodde, for der igennem at skabe en almen nyttig og ikke-kommerciel ramme for ophold af kortere varighed, arrangeret af fonden selv eller anden part, herunder som feriekoloni-ophold og aktivitet for børn, unge og voksne, samt tilbyde ressourcestimulerende og livsstyrkende ophold og aktivitet for mennesker i krise og i almindelighed. 
 
Grundkapital og anvendelse af overskud. 
 
 
§3
 
Fondens grundkapital er DKK 300.000, der er indbetalt kontant. 
 
Fonden skal ikke ved stiftelse overtage andre værdier. 
 
§4
 
Fondens til enhver tid værende kapital skal være placeret til fremme af det i §2 angivne formål, herunder i fast ejendom til brug for fondens aktiviteter. 
 
Bestyrelsen kan dog foretage rimelige hensættelser til konsolidering af fonden. Bestyrelsen skal herved beslutte om beløbet skal overføres til grundkapitalen. 
 
Et eventuelt overskud skal placeres som indlån i anerkendt pengeinstitut, eller i værdipapirer med lav risiko, og må ikke være placeret som udlån, aktier, termins- eller anden spekulationsforretning mm. 
 
Ingen fysisk eller juridisk person er berettiget til andel i fondens eventuelle overskud og/eller reserver. 
 
Hæftelse
 
§5
 
Fonden hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle fonden påhvilende gældsforpligtelser. 
 
Fondens ledelse
 
§6
 
Fondens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse af fonden, herunder strategi, målsætninger, samt forhold om budget, budgetopfølgning og renskabsaflæggelse. 
 
Bestyrelsen ansætter en direktør som daglig leder til varetagelse af den daglige drift af fonden efter bestyrelsens anvisninger. 
 
Bestyrelsen
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 
 
Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring inden for fondens formål, herunder indenfor fast ejendom, samt ressourcestimulerende og livsstyrkende aktiviteter. En direktør kan ikke uden fondsmyndighedernes godkendelse vælges som formand. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker af formanden med 4 ugers varsel med elektronisk post. 
 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde på Bornholm, så ofte formanden finder det fornødent, eller 1 medlem forlanger det, dog mindst 4 gange om året. 
 
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres et referat, der godkendes i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet. Referatet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsesn fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 
 
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ændringer i fondens vedtægter, salg af fast ejendom eller beslutning om fondens opløsning kræver dog, at 4/5 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor. 
 
Bestyrelsesmedlemmer har sæde i bestyrelsen, så længe de ønsker dette. Et bestyrelsesmedlem er dog pligtig til at afgå på førstkommende ordinære årsmøde efter, at vedkommende er fyldt 75 år, og er ikke længere valgbar til bestyrelsen efter dette tidspunkt. 
 
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, udpeges nyt medlem af den tilbageværende bestyrelse ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning. 
 
§8
 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for fondens ledelse og drift. 
 
Bestyrelsen påser, at fondens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til fondens formål og de regler, der til enhver tid gælder for fondens ledelse og drift. 
 
Daglig ledelse

§9

Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og drift af fonden, herunder foretager årlig budgetlægning og løbende ledelsesrapportering til bestyrelsen, samt påser, at der foretages løbende bogføring. 
 
Tegningsret

§10

Fonden forpligtes ved retshandler, der på fondens vegne indgås af formanden for bestyrelsen sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 
 
Regnskabsår, revision og rapportering. 
 
§11
 
Fondens regnskabsår er fra 01.01.-31.12, dog er det første regnskabsår fra den 09.09.2015 til den 31.12.2016.
 
Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor til at foretage revision af årsrapporten, der skal foreligge senest 5 måneder fra regnskabsårets afslutning, og give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dens finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. 
 
Årsrapporten underskrives af bestyrelsen. 
 
Der udarbejdes ligeledes af en statsautoriseret revisor kvartalsrapport og status ved hvert kalender kvartals udløb. Rapporten skal af revisor fremsendes til alle bestyrelsesmedlemmer senest 3 uger efter statusdagen. 
 
Årsregnskabsmøde
 
§12

Der afholdes senest med udgangen af maj måned hvert år et årsregnskabsmøde i bestyrelsen, hvor følgende punkter skal være på dagsordenen:
 
  1. Orientering om det seneste regnskabsår af formanden
  2. Godkendelse af udkast til årsrapport for sidste kalenderår, herunder beslutning om anvendelse af overskud/dækning af underskud. 
  3. Valg af formand for bestyrelsen
  4. Valg af revisor
  5. Gennemgang af anbringelse af eventuelle frie midler
  6. Gennemgang af budget og aktivitetsniveau for indeværende kalenderår. 
  7. Eventuelt
Opløsning
 
§13
 
Såfremt fonden ophører med sin virksomhed, skal kapitalen/formuen efter bestyrelsens godkendelse anvendes til fremme af tilsvarende almen nyttige og ikke kommercielle formål på Bornholm, som anført i §2 ovenfor. 
 
En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen. 
 
Ingen del af fondens fomue kan nogensinde gå tilbage til stifteren eller stifterens nærtstående. 
 
Anvendelse af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden. 
 
Ikrafttræden
 
§14
 
Stiftelse af fonden skal have retsvirkning fra den 9. september 2015. 
 
Nexø, den 9. september 2015
 
Ressourceforeningen